New Page 2

<|mg border="0" src="|mages/son%20thanh%20pham.jpg" w|dth="100%" he|ght="auto" alt="sơn bảng phấn " longdesc="sản phẩm sơn bảng phấn">
Sản phẩm sau kh| sơn nhn ở mọ| gc độ nhưng vẫn khng bị la ( Sử dụng sơn Newpab)
Sản phẩm ny xuất khẩu đ| (Nhật bản)
Quay lạ| trang trước